dimarts, 3 de juliol de 2007

Ple Ordinari 5 de juliol,si ,si , ordinari!!!


Ordre del dia

  1. Aprovació acta de la sessió del dia 16 de juny de 2007
  2. Donar compte de l'acord del Consell Comarcal del Vallès Oriental de declaració com a arbreda d'interès comarcal del conjunt de 213 plataners de la riera de Vallromanes
  3. Aprovació de la delegació en la Diputació de Barcelona de determinades funcions de gestió i recaptació de tributs
  4. Proposta de modificació de l'Ordenança fiscal núm 27 reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol
  5. Proposta d'adjudicació de l'alienació, mitjançant concurs públic, de les parcel·les 1 i 2 de la Unitat d'Actuació XX "Can Morera Xic"
  6. Moció de suport al Correllengua 2007
  7. Informes d’Alcaldia
  8. Precs i preguntes