dimarts, 12 de juny de 2007

PLE EXTRAORDINARI DE 13 de juny de 2007

Ple

CONVOCATÒRIA

De conformitat amb el que disposa l’article 46.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, quedeu convocat/da a la sessió ordinària de Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de Plens, el proper 10 de maig de 2007 a les 20:00 hores, per tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia. Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum, s’entendrà reiterada la mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard. Si no s’obté el quòrum establert, es suspendrà la sessió.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de Ple d'1 de febrer de 2007,
5 d'abril de 2007, 25 d'abril de 2007 i 10 de maig de 2007. De conformitat amb l’Ordre del dia anterior, sou convocat/da a la referida sessió, pregant-vos que en cas de no poder assistir-hi ho manifesteu a aquesta Alcaldia, a través de la Secretaria General, indicant els motius que ho justifiquin.
Vallromanes, 8 de juny de 2007
Aprovat:
L’alcaldessa,