dijous, 26 d’abril de 2007

Nota per l´equip de govern de Vallromanes

Crec que és adient que ja que l´equip de govern no ha llegit ni estudiat el POUM, com a mínim aquí puguin llegir de que es tracta fer un POUM, per si mai s´escau que governin d´aquí a 12 anys.

Que és el POUM?


De conformitat amb l’art. 57.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (en endavant, LU), el POUM és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i per tant un instrument de planejament urbanístic general.


Amb caràcter general correspon al POUM:


a) Classificar el sòl.
b) Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament.
d) Determinar les cirumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió


La Llei exigeix que el POUM reservi, per a la construcció d’habitatges de protecció pública, amb caràcter general, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.


Les determinacions concretes del POUM per a cada tipus de sòl (urbà, urbà consolidat, urbà no consolidat, urbanitzable delimitat i no delimitat i no urbanitzable) estan enumerades en l’art. 58 LU.


El POUM es formalitza mitjançant els documents següents:


a) Memòria descriptiva i justificativa del pla amb els estudis complementaris que escaiguin, la qual ha de concretar l’estratègia decidida envers el desenvolupament urbanístic sostenible i ha de justificar l’acompliment de les directrius previstes en l’art. 9 de la LU.


Cal que la memòria marqui les parts a les quals s’ha de subjectar el planejament derivat i els valors a preservar. La memòria ha d’integrar:


Programa de participació ciutadana.

La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupamenturbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9.
Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel pla.


En els plànols d’informació s’han de representar les xarxes bàsiques existents i en els plànols d’ordenació, amb la diagnosi prèvia corresponent, les xarxes existents que es conformin, en tot o en part, i les de nova implantació.


L’art. 9 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), determina com s’han de representar les xarxes bàsiques als plànols d’informació i d’ordenació.


A més a més, l’art. 11 RLU exigeix que el POUM incorpori, en previsió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques detallades en el art. 58.3 b) LU, mitjançant la documentació escrita i gràfica establerta per aquest article del Reglament.


c) Les normes urbanístiques.


d) El catàleg de béns a protegir


e) L’agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.


f) La documentació medioambiental adequada i, com a mínim, l’informe medioambiental.


L’informe medioambiental ha de tenir el següent contingut:


Part dispositiva.
Ha de referir-se a l’àmbit territorial que comprèn la figura de planejament de què és tracti, així com als seus objectius, als principis de sostenibilitat tinguts en compte, a la classificació i a la qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic general vigent, als usos actuals, a les alteracions considerades, si s’escau, i a l’alternativa d’ordenació decidida.
Anàlisi ambiental.
Àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, prèviament identificades.
Les àrees, des del punt de vista de protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat per la incidència de la normativa ambiental.
Àrees de protecció o conservació per la concurrència de valors susceptibles de preservació, prèviament identificades.
Justificació de l’ordenació.
Justificació de l’alternativa d’ordenació proposada, així com expressió de les mesures ambientals d’aplicació directa adoptades i si s’escau, de les recomanacions, i condicionants ambientals específics que cal tenir en compte en les diferents fases de desenvolupament de l’ordenació proposades per a la neutralització o disminució d’impactes.