dissabte, 28 d’abril de 2007

the goal ( Bon Llibre )

The Goal
From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
The Goal is a book by Eliyahu M. Goldratt, the business consultant who created the theory of constraints model for systems management. It was published in 1984.
Contents[hide]
1 Setting
2 Cost versus Throughput
3 Bottlenecks
4 Socratic Method
5 Evaporating cloud
6 References
7 Headline text
8 See also
//

[edit] Setting
Like other books by Goldratt, 'The Goal' is written as a piece of fiction, to which the Financial Times reviewer quoted on the cover of the second edition attributes much of its direct commercial success. The main character is Alex Rogo, who manages a metalworking plant where everything is always behind schedule. His distant acquaintance, Jonah, who represents Goldratt himself, helps him solve the company's problems through a series of telephone calls and short meetings. A second story line, which only occasionally intersects with the main topic of the book, describes Alex's marital life.

[edit] Cost versus Throughput

[edit] Bottlenecks
The book goes on to point out the role of bottlenecks (constraints) in a manufacturing process, and how identifying them not only allows for removing them, but also yields a useful tool for measuring and controlling the flow of materials. Alex and his team identify the bottlenecks in the book and immediately begin to implement change to speed up capacity. While many questioned the logic of using outdated technology, Alex's team brought in an old machine they received for free in order to increase the capacity of the N/C machine, one of the two bottlenecks. They also were careful to make sure the bottlenecks were not starved and sitting idle. At the second bottleneck, the heat-treat, they simply moved quality control to before the heat-treat instead of after the process. This eliminated to-be-rejected inventory from utilizing valuable time on the bottleneck. By careful observation and manipulation of constraints, Alex and his crew manage to make their plant successful, and in the end Alex is rewarded with a major promotion.

[edit] Socratic Method
In the book Jonah teaches Alex Rogo by using the socratic method. Throughout the book whenever a meeting or telephone call dialogue happens with Jonah he poses a question to Alex Rogo or a member of his crew which in turn causes them to talk amongst themselves to come up with a solution to their problem. When Alex Rogo is with his wife he finds that the socratic method to be a way to fix his marriage which then he uses, with his crew, to come up with the five steps they should use to fix problems in the plant which ultimately leads him and Lou think up the three things every division manager, the positon Rogo is promoted to, should be able to do!

[edit] Evaporating cloud
The book gives a good example of the evaporating cloud thinking process when Alex Rogo wants to increase the plants throughput but he can not do so according to a salesman, Johnny Jons, because there are not any deals available. However, later it turns out that there is a deal from a French client who wants a certain part at a low price and in a massive amount, the conflict being they won't make a big profit and Alex's plant can't produce the amount wanted in time. Alex's team comes up with the idea that if they can't produce it all at one time they could produce the quantity in pieces which bumps the price back up because the client isn't ordering in bulk anymore. The French client hears of the plan and makes a deal with Johns even though it's a little more costly which increases the throughput of Alex's plant and the net profit of Unico by finding a win-win solution to a situation that had goals in conflict with each other.

[edit] References
Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox. The Goal: A Process of Ongoing Improvement. ISBN 0-88427-061-0

[edit] Headline text

[edit] See also
Theory of constraints
List of project management topics
List of management topics
Retrieved from "http://en.wikipedia.org/wiki/The_Goal"

divendres, 27 d’abril de 2007

EGO - lots of it

Ego lots of it. Quan una persona es creu per damunt d´un altra, es que fa falta molta autoEGOcritica. Aquí a Vallromanes en va una mica ple. Yes, you the so call poet, thinker and may even you think you are god. Saps que em refereixo a tu. You that has the gift of the word, and knows how to really put it down on paper. Però tu que no saps el significat de les paraules, RESPECT, CONVIVÈNCIA, INTEGRITY, per anomenar-ne algunes. És això es que tard o soon et farà to pay your dues.

fem autoreflexió i soterra el EGO

Según el psicoanálisis el ego es la instancia psíquica que une el ello con el mundo exterior y hace de puente entre el ello y el super-yo. Resulta de la diferenciación que el contacto con la realidad exterior impone al ello (estructura psíquica primitiva). De hecho es un sistema de adaptación a la realidad.

Republic

Dictionary Library > Words > Dictionary
Related Topics
Constitution of the United States
Federalist Papersre·pub·lic (rĭ-pŭb'lĭk) n.

A political order whose head of state is not a monarch and in modern times is usually a president.
A nation that has such a political order.
A political order in which the supreme power lies in a body of citizens who are entitled to vote for officers and representatives responsible to them.
A nation that has such a political order.
often Republic A specific republican government of a nation: the Fourth Republic of France.
An autonomous or partially autonomous political and territorial unit belonging to a sovereign federation.
A group of people working as equals in the same sphere or field: the republic of letters.
[French république, from Old French, from Latin rēspūblica : rēs, thing + pūblica, feminine of pūblicus, of the people;

dijous, 26 d’abril de 2007

El Sr. Ibàñez - SR.????????

Aquest es el comentari que he deixat al blog del Sr. Ibàñez, que esperem que el publiqui, donat que els comentaris al seu bloc queden pendents de publicació sota aprovació del administrador.

AQUI VA EL COMENTARI:

Sr. Ibàñez

Estic d´acord en la qüestió democràtica. Però, qui va ser la persona que va faltar al respecte a altres persones un cop acabat el ple. Va ser vostè Sr. Ibàñez. Cosa que diu molt, o potser poc sobre vostè. Dic això com simple espectador de la seva pobre imatge ahir

http://entrellum.blogspot.com/

Nota per l´equip de govern de Vallromanes

Crec que és adient que ja que l´equip de govern no ha llegit ni estudiat el POUM, com a mínim aquí puguin llegir de que es tracta fer un POUM, per si mai s´escau que governin d´aquí a 12 anys.

Que és el POUM?


De conformitat amb l’art. 57.1 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (en endavant, LU), el POUM és l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori i per tant un instrument de planejament urbanístic general.


Amb caràcter general correspon al POUM:


a) Classificar el sòl.
b) Definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic.
c) Definir l’estructura general que cal adoptar per a l’ordenació urbanística del territori i establir les pautes per a fer-ne el desenvolupament.
d) Determinar les cirumstàncies que poden produir-ne la modificació o la revisió


La Llei exigeix que el POUM reservi, per a la construcció d’habitatges de protecció pública, amb caràcter general, com a mínim, el sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació tant en sòl urbà com en sòl urbanitzable.


Les determinacions concretes del POUM per a cada tipus de sòl (urbà, urbà consolidat, urbà no consolidat, urbanitzable delimitat i no delimitat i no urbanitzable) estan enumerades en l’art. 58 LU.


El POUM es formalitza mitjançant els documents següents:


a) Memòria descriptiva i justificativa del pla amb els estudis complementaris que escaiguin, la qual ha de concretar l’estratègia decidida envers el desenvolupament urbanístic sostenible i ha de justificar l’acompliment de les directrius previstes en l’art. 9 de la LU.


Cal que la memòria marqui les parts a les quals s’ha de subjectar el planejament derivat i els valors a preservar. La memòria ha d’integrar:


Programa de participació ciutadana.

La justificació de l’observança de l’objectiu del desenvolupamenturbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic que són objecte, respectivament, dels articles 3 i 9.
Les mesures adoptades per a facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.
b) Els plànols d’informació i d’ordenació urbanística del territori i de traçat de les xarxes bàsiques d’abastament d’aigua, de subministrament de gas i d’energia elèctrica, de comunicacions, de telecomunicacions i de sanejament i les corresponents als altres serveis establerts pel pla.


En els plànols d’informació s’han de representar les xarxes bàsiques existents i en els plànols d’ordenació, amb la diagnosi prèvia corresponent, les xarxes existents que es conformin, en tot o en part, i les de nova implantació.


L’art. 9 del Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), determina com s’han de representar les xarxes bàsiques als plànols d’informació i d’ordenació.


A més a més, l’art. 11 RLU exigeix que el POUM incorpori, en previsió de les característiques i el traçat de les obres d’urbanització bàsiques detallades en el art. 58.3 b) LU, mitjançant la documentació escrita i gràfica establerta per aquest article del Reglament.


c) Les normes urbanístiques.


d) El catàleg de béns a protegir


e) L’agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.


f) La documentació medioambiental adequada i, com a mínim, l’informe medioambiental.


L’informe medioambiental ha de tenir el següent contingut:


Part dispositiva.
Ha de referir-se a l’àmbit territorial que comprèn la figura de planejament de què és tracti, així com als seus objectius, als principis de sostenibilitat tinguts en compte, a la classificació i a la qualificació del sòl, segons el planejament urbanístic general vigent, als usos actuals, a les alteracions considerades, si s’escau, i a l’alternativa d’ordenació decidida.
Anàlisi ambiental.
Àrees de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, prèviament identificades.
Les àrees, des del punt de vista de protecció especial, conservació, fragilitat o singularitat per la incidència de la normativa ambiental.
Àrees de protecció o conservació per la concurrència de valors susceptibles de preservació, prèviament identificades.
Justificació de l’ordenació.
Justificació de l’alternativa d’ordenació proposada, així com expressió de les mesures ambientals d’aplicació directa adoptades i si s’escau, de les recomanacions, i condicionants ambientals específics que cal tenir en compte en les diferents fases de desenvolupament de l’ordenació proposades per a la neutralització o disminució d’impactes.

dimecres, 25 d’abril de 2007

Ple EXTRAORDINARI 25 D´abril 2007


El passat Dijous es va ajornar el ple, on el punt realment d´interès era aprovar el POUM. Defectes greus de forma i estudis previs van ser la causa. Com pot ser que en 4 dies s´hagi tingut temps de corregir una documentació i que l ´équip de govern no ha llegit?

Això es greu, i aquí teniu els punts d´avui al ple.

ORDRE DEL DIA
1.Aprovació del Pla d'Acció Ambiental
2.Aprovació provisional del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Vallromanes
3.Aprovació dels preus contradictoris i modificació del contracte del les obres de construcció del Centre Cívic.

CLUSTER GANG Un grup de Vallromanes guanyadors de " Locos por el Baile"


Cluster Gang de Vallromanes, triunfadores :
Los días 21 y 22 de abril rendimos homenaje a los jóvenes participantes del concurso musical más exitoso de Cuatro. Hemos elegido cinco finalistas de entre todos los vídeos que nos habéis mandado con vuestras coreografías, pero sólo uno tendría la oportunidad de grabar un clip como un auténtico grupo profesional. Y los afortunados han sido... ¡CLUSTER GANG!

Poum a Vallromanes


El Pla d’Ordenació Urbanístc Municipal (POUM) viurà el proper dimecres un nou tràmit, potser l’últim abans de la seva aprovació definitiva.

El POUM és la principal ordenança que pot aprovar el consistori, ja que determina el creixement urbanístic, els equipaments necessaris i la forma que tindrà el nostre poble d’aquí uns anys. Determina doncs la fotografia del futur.

Els POUMs es fan a partir de tres eines bàsiques; els estudis tècnics, el consens polític i la participació del poble. Els governs promouen la participació per tal que la fotografia final del poble sigui a gust de una veritable majoria.

A Vallromanes només hi ha un estudi tècnic. No hi ha hagut participació ni el més mínim intent de consens polític i el que és encara pitjor; un desconeixement general del que hi ha en el document. Hi ha un estudi tècnic sense contrastar.

Un document maldestra que va i torna, que recull al•legacions i que ni tant sols és conegut per el govern que l’ha d’aprovar. Mostra d’això és l’anul•lació del ple municipal del passat dijous 20 on el grup de l’oposició Mes x Vallromanes, Esquerra va advertir que faltava un plec del document i per tant era impossible la seva aprovació.

Ara hi ha preses per aprovar el POUM, per oferir-lo de cara a les properes eleccions com una obra de govern. Mes x Vallromanes, Esquerra ha demanat que aquest estudi sigui revisat, consensuat i que el poble pugui participar en la seva redacció i és per això que demana la seva retirada.