dimarts, 4 de desembre de 2007

Ple Extraordinari.

Vista la sol·licitud efectuada pels regidors integrants del grup municipal MésxVallromanes - Esquerra de celebrar ple extraordinari per tractar l’assumpte que més avall s’indica, i d’acord amb allò que disposa l’art. 46.2a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, quedeu convocat/da a la sessió extraordinària de Ple d’aquest Ajuntament que tindrà lloc a la Sala de reunions, el proper 4 de desembre de 2007 a les 21:00 hores, per tractar els assumptes que configuren el següent ordre del dia. Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum, s’entendrà reiterada la mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard. Si no s’obté el quòrum establert, es suspendrà la sessió.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’Ordenança municipal d’estalvi d’aigua